Індивідуальні дози опромінення медичного персоналу у 2018 році

Для контролю за дозами персоналу, який задіяний у роботі з джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ) проводиться індивідуальний дозиметричний контроль (ІДК). Такий контроль проводиться постійно, а результати замірів реєструються один раз на квартал. Індивідуальні річні дози опромінення персоналу фіксуються в карті обліку індивідуальної дози персоналу та в електронній базі даних. Обов’язковому індивідуальному контролю дози підлягає персонал, що безпосередньо (постійно чи тимчасово) працює із джерелами іонізуючого випромінювання («категорія А») і за рік може отримати половину максимально допустимої річної дози, а також жінки віком до 45 років незалежно від очікуваної річної дози.

Основною метою централізованого ІДК медичних працівників України, які працюють з джерелами іонізуючого випромінювання є:

  • щоквартальний моніторинг індивідуальних доз опромінення різних категорій медичного персоналу при основних видах робіт з ДІВ, збір, узагальнення та аналіз інформації щодо результатів ІДК медичного професійного опромінення, оцінка колективних та середньорічних доз персоналу за різними професійними групами;
  • визначення груп підвищеного ризику, тобто з найбільшими індивідуальними та середньорічними дозами опромінення;
  • аналіз випадків отримання медичним персоналом доз опромінення, які перевищують встановлені для цілей ІДК контрольні рівні квартальних/річних доз;
  • оцінка ризиків виникнення віддалених ефектів за рахунок професійного опромінення для різних професійних груп медпрацівників;
  • обґрунтування комплексу необхідних заходів, спрямованих на удосконалення радіаційного захисту медичного персоналу при роботі з ДІВ, особливо в групах підвищеного ризику.

Спрощена схема індивідуального контролю дози виглядає так: працівники у робочий час носять індивідуальні дозиметри (детектори), які складаються з пластикового корпусу та розташованих всередині двох кристалів люмінофору (речовина, що здатна перетворювати накопичену енергію у світло). Один раз на квартал всі дозиметри відправляють до лабораторії для зчитування інформації, а на заміну отримують інший комплект таких самих дозиметрів.

Для більшості медичних працівників України ІДК здійснює Центральна лабораторія радіаційної безпеки та дозиметрії медичного опромінення (ЦЛРБ ДМО), керівник – Стадник Л. Л., ДУ “Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України”. При цьому використовується метод термолюмінесцентної дозиметрії (ТЛД), який полягає у лабораторному вимірюванні інтенсивності світла, що випромінюється кристалом індивідуального детектора при нагріванні. Інтенсивність світіння залежить від кількісних характеристик отриманого радіаційного впливу (явище «термолюмінесценції»).

Результати аналізу ІДК надсилаються до усіх медичних закладів України у вигляді звітних річних форм з інформацією про індивідуальні накопичені дози опромінення кожного медичного працівника. Також річні звіти по всім медичним закладам України, які знаходяться на централізованому ІДК надсилаються до Міністерства охорони здоров’я України, Державної Інспекції ядерного регулювання України та Національної академії медичних наук України.

За результатами аналізу у 2018 році на централізованому ІДК у ЦЛРБ ДМО перебувало 6053 особи персоналу «категорії А» з 710 медичних закладів/установ України 23 областей, із них:

  • з джерелами рентгенівського випромінювання для діагностичних та терапевтичних цілей (рентгенівська діагностика, рентгенівська терапія та інтервенційна радіологія) працювали 4796 осіб;
  • з радіонуклідними джерелами (контактна променева терапія закритими радіонуклідами, дистанційна променева терапія на гамма-терапевтичних апаратах та лінійних прискорювачах, радіонуклідна терапія і радіонуклідна діагностика відкритими ДІВ, радонова терапія) – 1257 осіб.

Розподіл кількості медичного персоналу, який перебував на централізованому ІДК в 2018 р., за основними видами робіт з ДІВ в медицині виглядає так:

Максимально допустима ефективна доза для перосналу «категорії А» за рік складає 20 мЗв. За обрахунками 2018 року середньорічні дози у різних медичних установах коливалися у межах:

– 0,40 – 2,0 мЗв – для персоналу радіологічних відділень, що працюють із джерелами гамма-випромінювання;

– 0,40 – 8,9 мЗв – для персоналу рентгенодіагностичних відділень.

Узагальнена середньорічна доза медичного персоналу в усіх медичних закладах України при роботі з джерелами гамма-випромінювання склала 0,58 мЗв, при роботі з джерелами рентгенівського випромінювання – 0,54 мЗв.

Поступово зростає вклад в загальну колективну дозу від опромінення медичного персоналу, занятого в інтервенційній радіології. Так, за період з 2015 р. до 2018 р. зріст колективної дози даної групи персоналу склав від 4,9 % до 13,4%.

Розподіл середньорічних доз для обраних професійних груп медичного персоналу України за основними видами робіт із ДІВ:

Найбільші середньорічні дози відзначені у медичного персоналу блоків закритих ДІВ радіологічних відділень, які виконують контактну гамма-терапію ручним методом:

– зберігачі радіоактивних речовин – 1,54 мЗв;

– радіоманіпуляційні медсестри – 1,40 мЗв.

Серед медичного персоналу, що працює з джерелами рентгенівського випромінювання, найбільші середньорічні дози відзначені у фахівців, які здійснюють складні інтервенційні втручання під контролем рентгенівського випромінювання (ангіографія, коронарографія, ендоскопія, литотрипсія тощо):

– лікарі-хірурги, кардіохірурги та анестезіологи – 1,06 мЗв;

– медсестри-анестезісти, операційні медсестри – 0,90 мЗв.

Ці групи медичного персоналу віднесено до груп підвищеного ризику.

Дані про розподіл індивідуальних річних доз медичного персоналу за основними видами робіт у променевій терапії і променевій діагностиці:

Серед медичного персоналу, що зайнятий в інтервенційній радіології, дози менші за 2,0 мЗв отримали 87,7 %, тоді як кількість персоналу з дозами в інтервалі 2,0 – 5,0 мЗв склала 8,8 %.

У 2018 році було зареєстровано три випадки отримання індивідуальних річних доз понад половини річного ліміта дози. Дози були отримані лікарями-хірургами, які працюють у відділеннях інтервенційній радіології.

За результатами централізованого ІДК у 2018 році для більшості груп медичного персоналу, який працює із джерелами іонізуючих випромінювань, існуючі системи радіаційного захисту задовольняють вимогам радіаційної безпеки. Подальше вдосконалення системи радіаційного захисту в медицині при роботі з ДІВ повинне бути спрямоване на зниження доз опромінення персоналу:

  • блоків закритих ДІВ відділень променевої терапії/радіологічних відділень, а саме: зберігачів РР та радіоманіпуляційних медсестер, які зайняті на проведенні контактної (внутрішньопорожнинної та внутрішньотканинної) гамма-терапії ручним методом;
  • відділень ядерної медицини при проведенні радіонуклідної діагностиці та терапії з відкритими ДІВ (маніпуляційні медсестри).
  • відділень інтервенційної радіології, який зайнятий у проведенні складних інтервенційних втручань під контролем рентгенівського випромінювання (лікарі- хірурги, кардіохірурги та інші).

За матеріалами звіту ЦЛРБ ДМО за 2018 рік