Діяльність Міжвідомчої робочої групи з питань радіаційного захисту в медицині

Для об’єднання зусиль найкращих експертів за напрямом радіаційного захисту при медичному опроміненні в липні 2018 року Державною інспекцією ядерного регулювання України було вирішено створити Міжвідомчу робочу групу. Спільним Наказом Держамторегулювання та МОЗ України від 20.07.2018 № 297/1347 було затверджено склад та положення про Міжвідомчу робочу групу.

На сьогодні вже відбулися чотири засідання Групи.

Одним із досягнень роботи Групи є розробка та впровадження «дорожньої карти» – плану заходів з імплементації міжнародних вимог безпеки (МАГАТЕ), законодавства ЄС, національного законодавства з питань медичного опромінення.

Експертами Міжвідомчої робочої групи було здійснено аналіз відповідності національного законодавства положенням міжнародних вимог безпеки (МАГАТЕ), законодавства ЄС, ДирективиРади2013/59/Євратом; відзначено важливість прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії» (5550), що базується на вимогах Директиви Ради 2013/59/Євратом. 14.05.2019 на засідання Верховної Ради України в першому читанні було прийнято даний законопроект. Законопроект в повній мірі реалізує один із основних принципів державної політики – пріоритет захисту людини та навколишнього середовища від впливу іонізуючого випромінювання та відповідає сучасній системі радіаційного захисту країн ЄС.

За рекомендаціями та пропозиціями експертів Міжвідомчої групи був створений лист Держатомрегулювання від 18.07.2018 № 21-23/4724, який затверджує «Положення про організацію та проведення національного ТЛД-аудиту якості калібрування струменів апаратів променевої терапії, розроблене Державною установою «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України.

На сьогодні вже проведено I-й та II-й цикли Національного ТЛД-аудиту якості дозиметричного калібрування апаратів дистанційної гамма-терапії за 2018 – 2019 роки та запропонований алгоритм дій у разі отримання негативних результатів.

Держамтореуглюванням запроваджено єдиний підхід до визначення поглинутої дози при дистанційній променевій терапії, що має покращити точність калібрування апаратів шляхом виконання медичними закладами протоколу МАГАТЕ (IAEA TRS 398). З серпня 2018 року до ліцензій 19 суб’єктів діяльності в сфері використання ядерної енергії додана вимога провадження діяльності щодо забезпечення виконання калібрування апаратів дистанційної променевої терапії з використанням протоколу МАГАТЕ № 398, або згідно з іншими аналогічним протоколом, погодженим Держатомрегулювання. Наразі опрацьовується проект «Програми контролю якості рентгенодіагностичного обладнання в проекційній рентгенодіагностиці», створений Державною установою «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва Національної Академії медичних наук України». Серед інших значних доробок:

За словами очільниці Міжвідомчої робочої групи з питань радіаційного захисту у медицині, заступника Голови Держатомрегулювання Руслани Тріпайло: «Немає сумнівів, що подальша спільна та послідовна робота експертів забезпечить приведення практики використання джерел іонізуючого випромінювання в медицині у відповідність до вимог національних та міжнародних норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки»

Додаткові матеріали про діяльність Міжвідомчої робочої групи з питань радіаційного захисту у медицині тут.

Новини про Діяльність Міжвідомчої робочої групи з питань радіаційного захисту в медицині

"Магістр з медичної фізики": рекомендації до навчальних програм

Українська Асоціація Медичних Фізиків…