Англо-українській глосарій термінології у сфері використання ядерної енергії

 

Термін (укр./англ)

Визначення терміну українською

Визначення терміну англійською

1.                     

аварійна ситуація

emergency

означає позаштатну ситуацію або подію, пов’язану з джерелом випромінювання, через яку виникає необхідність негайних дій щодо зниження серйозних негативних наслідків для здоров’я та безпеки людини, якості життя, майна та довкілля, або ризик, що може спричинити такі серйозні негативні наслідки;

«emergency» means a non-routine situation or event involving a radiation source that necessitates prompt action to mitigate serious adverse consequences for human health and safety, quality of life, property or the environment, or a hazard that could give rise to such serious adverse consequences;

2.                     

аварійне професійне опромінення

emergency occupational exposure

означає опромінення, отримане аварійним працівником у ситуації аварійного опромінення;

 

«emergency occupational exposure» means exposure received in an emergency exposure situation by an emergency worker;

3.                     

аварійний працівник

emergency worker

означає будь-яку особу, що виконує визначену роль в аварійній ситуації та може зазнати впливу випромінювання під час вжиття заходів з реагування на аварійну ситуацію;

«emergency worker» means any person having a defined role in an emergency and who might be exposed to radiation while taking action in response to the emergency;

4.                     

аварія/accident

означає будь-яку ненавмисну подію, наслідки або потенційні наслідки якої є значними з точки зору радіаційного захисту або ядерної безпеки;

«accident» means any unintended event, the consequences or potential consequences of which are significant from the point of view of radiation protection or nuclear safety;

5.                     

аварія проектна

design basis accident

«проектна аварія» означає аварійні умови, з урахуванням яких проектується ядерна установка у відповідності із встановленими проектними критеріями і за яких пошкодження палива, у відповідних випадках, та викиди радіоактивних матеріалів знаходяться в дозволених межах;

«design basis accident» means accident conditions against which a nuclear installation is designed according to established design criteria, and for which the damage to the fuel, where applicable, and the release of radioactive material are kept within authorised limits;

6.                     

активація

аctivation

означає процес, у ході якого стабільний нуклід перетворюється на радіонуклід, опромінюючи частинками або високоенергетичними фотонами матеріал, у якому він міститься;

«activation» means a process through which a stable nuclide is transformed into a radionuclide by irradiating with particles or high-energy photons the material in which it is contained;

7.                     

активність

activity

«активність» (А) – це активність певної кількості радіонукліда в певному енергетичному стані в певний момент часу. Вона є відношенням dN до dt, де dN – це очікуване значення числа ядерних перетворень з такого енергетичного стану за інтервал часу dt:

Одиницею вимірювання активності є бекерель (Бк);

«activity» (A) is the activity of an amount of a radionuclide in a particular energy state at a given time. It is the quotient of dN by dt, where dN is the expectation value of the number of nuclear transitions from that energy state in the time interval dt:

The unit of activity is the becquerel (Bq);

8.                     

бекерель (Бк)

becquerel (Bq)

«бекерель» (Бк) – це спеціальне найменування одиниці активності. Один бекерель дорівнює одному ядерному перетворенню за секунду: 1 Бк = 1 с–1;

«becquerel» (Bq) is the special name of the unit of activity. One becquerel is equivalent to one nuclear transition per second: 1 Bq = 1 s-1;

9.                     

будівельний матеріал

building material

означає будь-який будівельний виріб, що використовується на постійній основі в будівлі або її частинах, і характеристики якого впливають на характеристики будівлі з точки зору опромінення її мешканців іонізуючим промінням;

«building material» means any construction product for incorporation in a permanent manner in a building or parts thereof and the performance of which has an effect on the performance of the building with regard to exposure of its occupants to ionising radiation;

10.                   

важкі умови

severe conditions

означає умови, які є більш важкими, ніж умови проектних аварій; причиною таких умов можуть бути численні відмови, такі як повна втрата усіх каналів системи безпеки, або вкрай малоймовірна подія».

 

«severe conditions» means conditions that are more severe than conditions related to design basis accidents; such conditions may be caused by multiple failures, such as the complete loss of all trains of a safety system, or by an extremely unlikely event.’

11.                   

визначене устаткування

recognised installation

означає устаткування, розміщене на території країни, дозволеної компетентними органами країни відповідно до національного законодавства для довготривалого зберігання чи розміщення закритих джерел випромінювання чи устаткування, належним чином дозволеного відповідно до національного законодавства для тимчасового зберігання закритих джерел випромінювання;

«recognised installation» means a facility located in the territory of a country authorised by the competent authorities of that country in accordance with national law for the long-term storage or disposal of sealed sources or an installation duly authorised under national law for the interim storage of sealed sources;

12.                   

вилучене з використання джерело

disused source

«вилучене з використання джерело» означає закрите джерело, що більше не використовується або не призначене використовуватися в практиці, на яку був наданий дозвіл, але яке продовжує потребувати безпечного управління;

«disused source» means a sealed source which is no longer used or intended to be used for the practice for which authorisation was granted but continues to require safe management;

13.                   

відповідальний за радіаційний захист

radiation protection officer

означає особу, технічно компетентну в питаннях радіаційного захисту, що стосуються певного типу практики, щоб наглядати за реалізацією заходів радіаційного захисту або здійснювати її;

«radiation protection officer» means an individual who is technically competent in radiation protection matters relevant for a given type of practice to supervise or perform the implementation of the radiation protection arrangements;

14.                   

відпрацьоване паливо

spent fuel

означає ядерне паливо, опромінене в активній зоні реактора та остаточно з неї вилучене;

«spent fuel» means nuclear fuel that has been irradiated in and permanently removed from a reactor core;

15.                   

 

означає ядерне паливо, опромінене в активній зоні реактора та остаточно з неї вилучене; відпрацьоване паливо можна або розглядати як корисний ресурс, що придатний для перероблення, або відправити на захоронення, якщо розглядати його як радіоактивні відходи;

«spent fuel» means nuclear fuel that has been irradiated in and permanently removed from a reactor core; spent fuel may either be considered as a usable resource that can be reprocessed or be destined for disposal if regarded as radioactive waste;

16.                   

відпрацьоване ядерне паливо

spent fuel

«відпрацьоване ядерне паливо» означає ядерне паливо, що було опромінено і остаточно вилучено з активної зони ядерного реактору; відпрацьоване ядерне паливо може розглядатися як придатний для використання ресурс, що підлягає переробці, чи призначається для остаточного розміщення без подальшого використання і вважаються радіоактивними відходами;

«spent fuel» means nuclear fuel that has been irradiated in and permanently removed from a reactor core; spent fuel may either be considered as usable resource that can be reprocessed or be destined for final disposal with no further use foreseen and treated as radioactive waste;

17.                   

власник

holder

означає будь-яка фізична чи юридична особа, що перед здійсненням перевезення радіоактивних відходів чи відпрацьованого ядерного палива є відповідальною відповідно до належного національного законодавства щодо таких речовин і має намір здійснювати перевезення до одержувача;

«holder» means any natural or legal person who, before carrying out a shipment of radioactive waste or spent fuel is responsible under the applicable national law for such materials and plans to carry out a shipment to a consignee;

18.                   

власник ліцензії

licence holder

означає юридичну або фізичну особу, що несе загальну відповідальність за ядерну установку, як визначено в ліцензії.

«licence holder» means a legal or natural person having overall responsibility for a nuclear installation as specified in a licence.

19.                   

генератор випромінювання

radiation generator

означає прилад, здатний генерувати іонізуюче випромінювання, наприклад рентгенівські промені, нейтрони, електрони або інші заряджені частинки;

«radiation generator» means a device capable of generating ionising radiation, such as X-rays, neutrons, electrons or other charged particles;

20.                   

гранична доза

dose constraint

«гранична доза» означає обмеження, установлене як проспективна верхня межа окремих доз, що використовується для визначення діапазону варіантів, який розглядають у процесі оптимізації для певного джерела випромінювання в ситуації планового опромінення;

«dose constraint» means a constraint set as a prospective upper bound of individual doses, used to define the range of options considered in the process of optimisation for a given radiation source in a planned exposure situation;

21.                   

громадянин країни, що домовляється

National of a Contracting Party

Включає Сторону, що домовляється, або будь-яке державне утворення, товариство, що входить до неї, або будь-який приватний або державний орган утворений у межах території Сторони, що домовляється, незалежно чи є він юридичною особою чи ні;

«National of a Contracting Party» includes a Contracting Party or any of its constituent sub-divisions, a partnership, or any private or public body whether corporate or not established within the territory of a Contracting Party;

22.                   

держава походження

State of origin

означає державу, звідки планується чи здійснюється транскордонне переміщення;

 

«State of origin» means a State from which a transboundary movement is planned to be initiated or is initiated;

23.                   

держава призначення

State of destination

означає державу, в яку планується чи здійснюється транскордонне переміщення;

 

«State of destination» means a State to which a transboundary movement is planned or takes place;

24.                   

держава транзиту

State of transit

означає будь-яку державу, іншу, ніж держава походження чи держава призначення, територією якої планується чи здійснюється транскордонне переміщення;

«State of transit» means any State, other than a State of origin or a State of destination, through whose territory a transboundary movement is planned or takes place;

25.                   

джерело випромінювання

radiation source

означає об’єкт, що може спричинити опромінення, наприклад, шляхом випускання іонізуючого проміння або вивільнення радіоактивного матеріалу;

«radiation source» means an entity that may cause exposure, such as by emitting ionising radiation or by releasing radioactive material;

26.                   

джерело випромінювання, що не використовується

disused source

означає закрите джерело випромінювання, яке більше не використовується чи не буде використовуватися для діяльності, що була дозволена;

«disused source» means a sealed source which is no longer used or intended to be used for the practice for which authorisation was granted;

27.                   

диверсія

sabotage

означає будь-яку навмисну дію проти ядерної установки або ядерного матеріалу під час їхнього використання, зберігання або перевезення, яка може безпосередньо чи опосередковано створити небезпеку для здоров’я та безпеки персоналу, населення або навколишнього середовища через радіаційне опромінення чи викид радіоактивних речовин.

«sabotage» means any deliberate act directed against a nuclear facility or nuclear material in use, storage or transport which could directly or indirectly endanger the health and safety of personnel, the public or the environment by exposure to radiation or release of radioactive substances

28.                   

діагностичні референтні рівні

diagnostic reference levels

означає рівні доз у практиках медичної променевої діагностики чи інтервенційної радіології, або, у випадку радіофармацевтичних препаратів, рівні активності для типових оглядів груп пацієнтів із стандартними параметрами або стандартних фантомів для широкого спектра типів обладнання;

«diagnostic reference levels» means dose levels in medical radiodiagnostic or interventional radiology practices, or, in the case of radio-pharmaceuticals, levels of activity, for typical examinations for groups of standard-sized patients or standard phantoms for broadly defined types of equipment;

29.                   

доза ефективна (E)

effective dose, E

«ефективна доза» (E) – це сума зважених еквівалентних доз в усіх тканинах та органах тіла, отриманих від внутрішнього та зовнішнього опромінення. Її визначають за формулою:

 

 

де

DT,R – це усереднена поглинена доза в тканині або органі Т, отримана внаслідок випромінювання R,

wR  – це радіаційний зважувальний фактор і

wT – це тканинний зважувальний фактор для тканини або органу Т.

Значення для wT та wR наведені в додатку II. Одиницею вимірювання ефективної дози є зіверт (Зв);

«effective dose» (E) is the sum of the weighted equivalent doses in all the tissues and organs of the body from internal and external exposure. It is defined by the expression:

 

 

where

DT,R is the absorbed dose averaged over tissue or organ T, due to radiation R,

wR is the radiation weighting factor and

wT is the tissue weighting factor for tissue or organ T.

The values for wT and wR are specified in Annex II. The unit for effective dose is the sievert (Sv);

30.                   

доза ефективна (E)

effective dose, E

«ефективна доза» (E) – це сума зважених еквівалентних доз в усіх тканинах та органах тіла, отриманих від внутрішнього та зовнішнього опромінення. Її визначають за формулою:

 

 

де

DT,R – це усереднена поглинена доза в тканині або органі Т, отримана внаслідок випромінювання R,

wR  – це радіаційний зважувальний фактор і

wT – це тканинний зважувальний фактор для тканини або органу Т.

Значення для wT та wR наведені в додатку II. Одиницею вимірювання ефективної дози є зіверт (Зв);

«effective dose» (E) is the sum of the weighted equivalent doses in all the tissues and organs of the body from internal and external exposure. It is defined by the expression:

 

 

where

DT,R is the absorbed dose averaged over tissue or organ T, due to radiation R,

wR is the radiation weighting factor and

wT is the tissue weighting factor for tissue or organ T.

The values for wT and wR are specified in Annex II. The unit for effective dose is the sievert (Sv);

31.                   

доза поглинена (D)

absorbed dose, D

«Поглинена доза» (D) – це поглинена енергія на одиницю масиде

 – це середня енергія, передана іонізуючим випромінюванням речовині в елементарному об’ємі,

 – це маса речовини в цьому елементарному об’ємі.

У цій Директиві термін «поглинена доза» означає усереднену дозу в тканині чи органі. Одиницею вимірювання поглиненої дози є грей (Гр), де один грей дорівнює одному джоулю на кілограм: 1 Гр = 1 Дж кг–1;

«Absorbed dose» (D) is the energy absorbed per unit masswhere

 – is the mean energy imparted by ionising radiation to the matter in a volume element,

 – is the mass of the matter in this volume element.

In this Directive, absorbed dose denotes the dose averaged over a tissue or an organ. The unit for absorbed dose is the gray (Gy) where one gray is equal to one joule per kilogram: 1 Gy = 1 J kg-1;

32.                   

дозвіл

authorisation

«дозвіл» означає реєстрацію або ліцензування практики;

«authorization» means the registration or licensing of a practice;

33.                   

дозиметрична служба

dosimetry service

означає орган або особу, що є компетентними у сфері калібрування, зчитування чи інтерпретації індивідуальних приладів моніторингу, або у сфері вимірювання радіоактивності в тілі людини чи в біологічних зразках, або оцінювання доз, і чия здатність виконувати ці завдання визнана компетентним органом;

«dosimetry service» means a body or an individual competent to calibrate, read or interpret individual moni­toring devices, or to measure radioactivity in the human body or in biological samples, or to assess doses, whose capacity to act in this respect is recognised by the competent authority;

34.                   

еквівалентна доза Н

equivalent dose

«еквівалентна доза» (HT) – це добуток поглиненої дози в тканині або органі Т на коефіцієнт типу і якості випромінювання. Вона визначається за формулою:

де

DT,R – це усереднена поглинена доза в тканині або органі Т, отримана внаслідок випромінювання R,

wR – це радіаційний зважувальний фактор.

Якщо поле випромінювання складається з типів та енергій з різними значеннями wR, то загальна еквівалентна доза, HT, визначається за формулою:

Значення wR наведено в частині А додатка II. Одиницею вимірювання еквівалентної дози є зіверт (Зв);

«equivalent dose» (Hp) is the absorbed dose, in tissue or organ T weighted for the type and quality of radiation R. It is given by:

where

DT,R is the absorbed dose averaged over tissue or organ T, due to radiation R,

wR is the radiation weighting factor.

When the radiation field is composed of types and energies with different values of wR, the total equivalent dose, HT, is given by:

The values for wR are specified in Annex II, Part A. The unit for equivalent dose is the sievert (Sv);

35.                   

експерт з медичної фізики

medical physics expert

означає особу або, якщо це передбачено національним законодавством, групу осіб, які мають знання, підготовку та досвід, щоб діяти або надавати поради стосовно питань щодо застосування радіаційної фізики при медичному опроміненні, і чию компетентність визнає компетентний орган;

«medical physics expert» means an individual or, if provided for in national legislation, a group of individuals, having the knowledge, training and experience to act or give advice on matters relating to radiation physics applied to medical exposure, whose competence in this respect is recognised by the competent authority;

36.                   

експерт з радіаційного захисту

radiation protection expert

означає особа або, якщо це передбачено в національному законодавстві, група осіб, які мають знання, підготовку та досвід, необхідні для надання рекомендацій з радіаційного захисту, щоб забезпечити ефективний захист осіб, і чию компетентність у таких питаннях визнає компетентний орган;

«radiation protection expert» means an individual or, if provided for in the national legislation, a group of indi¬viduals having the knowledge, training and experience needed to give radiation protection advice in order to ensure the effective protection of individuals, and whose competence in this respect is recognised by the competent authority;

37.                   

забезпечення якості

quality assurance (QA)

«забезпечення якості» означає всі планові та систематичні дії, необхідні для забезпечення належної гарантії того, що структура, система, компонент або процедура будуть працювати задовільно з дотриманням узгоджених норм. Контроль якості є частиною забезпечення якості;

«quality assurance» means all those planned and systematic actions necessary to provide adequate assurance that a structure, system, component or procedure will perform satisfactorily in compliance with agreed standards. Quality control is a part of quality assurance;

38.                   

забруднення, зараження

contamination

означає ненавмисну або небажану наявність радіоактивних речовин на поверхнях або всередині твердих матеріалів, рідин або газів, або на тілі людини;

«contamination» means the unintended or undesirable presence of radioactive substances on surfaces or within solids, liquids or gases or on the human body;

39.                   

закон компетентного суду

Law of the competent court

Означає закон суду, що має юрисдикцію згідно цієї Конвенції, уключаючі будь-які положення такого закону, що торкаються колізії законів.

«Law of the competent court» means the law of the court having jurisdiction under this Convention, including any rules of such law relating to conflict of laws

40.                   

закрите джерело

sealed source

означає радіоактивний матеріал, що остаточно запечатаний в капсулі чи герметично закупорений та перебуває в твердому стані, за винятком паливних елементів реактора;

«sealed source» means radioactive material that is permanently sealed in a capsule or closely bonded and in a solid form, excluding reactor fuel elements;

41.                   

 

«закрите джерело» означає радіоактивне джерело, у якому радіоактивний матеріал постійно знаходиться в герметичній капсулі або перебуває у твердому стані, щоб запобігти будь-якому розповсюдженню радіоактивних речовин за нормальних умов використання;

«sealed source» means a radioactive source in which the radioactive material is permanently sealed in a capsule or incorporated in a solid form with the objective of preventing, under normal conditions of use, any dispersion of radioactive substances;

42.                   

закрите джерело випромінювання

sealed source

«закрите джерело випромінювання» має значення, що надала йому Директива 96/29/Євратом, і включає капсулу, якщо це застосовне, що охоплює радіоактивний матеріал як невід’ємну частину джерела;

«sealed source» has the meaning given to it by Directive 96/29/Euratom and includes the capsule, where applicable, enclosing the radioactive material as an integral part of the source;

43.                   

закрите джерело високої активності

high-activity sealed source

означає закрите джерело, активність радіонуклідів у якому дорівнює відповідному значенню активності, установленому в додатку III, або перевищує його; 

«high-activity sealed source» means a sealed source for which the activity of the contained radionuclide is equal to or exceeds the relevant activity value laid down in Annex III;

44.                   

закриття

closure

завершення всіх операцій в певний момент після розміщення відпрацьованого палива або радіоактивних відходів в установку для захоронення. Воно включає остаточні інженерно-технічні чи інші роботи, необхідні для приведення установки до безпечного протягом тривалого часу стану;

«closure» means the completion of all operations at some time after the emplacement of spent fuel or radioactive waste in a disposal facility. This includes the final engineering or other work required to bring the facility to a condition that will be safe in the long term;

45.                   

 

означає завершення всіх операцій в певний момент після поміщення відпрацьованого палива або радіоактивних відходів в об’єкті із захоронення, в тому числі кінцеві інженерно-технічні або інші роботи, необхідні для приведення об’єкту до стану, що буде безпечним у довгостроковій перспективі;

«closure» means the completion of all operations at some time after the emplacement of spent fuel or radioactive waste in a disposal facility, including the final engineering or other work required to bring the facility to a condition that will be safe in the long term;

46.                   

захисні заходи

protective action

«захисні заходи» означає заходи, інші ніж відновлювальні заходи, з метою уникнення або зменшення доз, які інакше можна було б отримати в ситуації аварійного опромінення або в ситуації існуючого опромінення;

«protective measures» means measures, other than remedial measures, for the purpose of avoiding or reducing doses that might otherwise be received in an emergency exposure situation or an existing exposure situation;

47.                   

заходи відновлювальні

remedial measures

«відновлювальні заходи» означає усунення джерела випромінювання або зниження його масштабу (в плані активності або кількості), або переривання шляхів опромінення чи зменшення їх впливу для цілей уникнення або зменшення доз, що в іншому випадку були б отримані в ситуації існуючого опромінення;

«remedial measures» means the removal of a radiation source or the reduction of its magnitude (in terms of activity or amount) or the interruption of exposure pathways or the reduction of their impact for the purposes of avoiding or reducing doses that might otherwise be received in an existing exposure situation;

48.                   

захоронення

disposal

поміщення відпрацьованого палива або радіоактивних відходів у відповідну установку без наміру їх вилучення;

«disposal» means the emplacement of spent fuel or radioactive waste in an appropriate facility without the intention of retrieval;

49.                   

 

означає поміщення відпрацьованого палива або радіоактивних відходів в об’єкт без наміру їх вилучення;

«disposal» means the emplacement of spent fuel or radioactive waste in a facility without the intention of retrieval;

50.                   

зберігання

storage

означає утримування відпрацьованого палива чи радіоактивних відходів в установці, яка забезпечує їхню ізоляцію з наміром їхнього наступного вилучення;

«storage» means the holding of spent fuel or of radioactive waste in a facility that provides for its containment, with the intention of retrieval;

51.                   

 

означає утримання в установці радіоактивного матеріалу, у тому числі відпрацьованого ядерного палива, радіоактивного джерела або радіоактивних відходів, з наміром їх подальшого вилучення;

«storage» means the holding of radioactive material, including spent fuel, a radioactive source or radioactive waste, in a facility with the intention of retrieval;

52.                   

 

означає утримання радіоактивних відходів чи відпрацьованого ядерного палива в устаткуванні, що призначене для їх зберігання, з наміром подальшого використання;

«storage» means the holding of radioactive waste or spent fuel in a facility that provides for its containment, with the intention of retrieval;

53.                   

 

означає утримання відпрацьованого палива або радіоактивних відходів на об’єкті з наміром здійснити вилучення в майбутньому.

«storage» means the holding of spent fuel or of radioactive waste in a facility with the intention of retrieval.

54.                   

зіверт (Зв)

sievert (Sv)

«зіверт» (Зв) — це спеціальне найменування одиниці еквівалентної або ефективної дози. Один зіверт дорівнює одному джоулю на кілограм: 1 Зв = 1 Дж кг–1;

“sievert” (Sv) is the special name of the unit of equivalent or effective dose. One sievert is equivalent to one joule per kilogram: 1 Sv = 1 J kg -1;

55.                   

зняття з експлуатації

decommissioning

всі заходи, що ведуть до звільнення ядерної установки, іншої, ніж установка для захоронення, з-під регулюючого контролю. Такі заходи включають процеси дезактивації та демонтажу;

«decommissioning» means all steps leading to the release of a nuclear facility, other than a disposal facility, from regulatory control. These steps include the processes of decontamination and dismantling;

56.                   

зона контрольована

controlled area

«контрольована зона» означає зону, яка підпорядковується особливим правилам з метою захисту від іонізуючого випромінювання або запобігання розповсюдженню радіоактивного забруднення, і доступ до якої є контрольованим;

«controlled area» means an area subject to special rules for the purpose of protection against ionising radiation or preventing the spread of radioactive contamination and to which access is controlled;

57.                   

зона спостереження

supervised area

«зона спостереження» означає зону, що підлягає нагляду з метою захисту від іонізуючого випромінювання;

«supervised area» means an area subject to supervision for the purpose of protection against ionising radiation;

58.                   

інспектування

inspection

означає дослідження, що проводиться компетентним органом влади або від його імені для перевірки відповідності вимогам національного законодавства;

«inspection» means an investigation by or on behalf of any competent authority to verify compliance with national legal requirements;

59.                   

інтервенційна радіологія

interventional radiology

означає використання технологій візуалізації за допомогою рентгенографії для полегшення введення та керування приладами в тілі для діагностичних або лікувальних цілей;

«interventional radiology» means the use of X-ray imaging techniques to facilitate the introduction and guidance of devices in the body for diagnostic or treatment purposes;

60.                   

інцидент

incident

означає будь-яку ненавмисну подію, наслідки або потенційні наслідки якої не можуть не братися до уваги з точки зору радіаційного захисту або ядерної безпеки;

«incident» means any unintended event, the consequences or potential consequences of which are not negligible from the point of view of radiation protection or nuclear safety;

61.                   

іонізуюче випромінювання

ionizing radiation

«іонізуюче випромінювання» означає енергію, що передається у вигляді частинок або електромагнітних хвиль з довжиною хвилів 100 нанометрів або менше (за частоти в 3 ˣ 1015 Гц або більше), що здатні безпосередньо або опосередковано продукувати іони;

«ionising radiation» means energy transferred in the form of particles or electromagnetic waves of a wavelength of 100 nanometres or less (a frequency of 3 x 1015 hertz or more) capable of producing ions directly or indirectly;

62.                   

кінцівки

extremities

означає кисті, передпліччя, стопи та гомілки;

 

«extremities» means the hands, forearms, feet and ankles;

63.                   

клінічна відповідальність

clinical responsibility

означає відповідальність спеціаліста-практика за медичне опромінення пацієнтів, зокрема обґрунтування; оптимізацію; клінічну оцінку результату; співпрацю з іншими фахівцями та персоналом, у відповідних випадках, стосовно практичних аспектів медичних радіологічних процедур; отримання інформації, за доцільності, щодо попередніх обстежень; надання наявної медичної радіологічної інформації та/або облікових записів іншим спеціалістам-практикам та/або уповноваженому призначати процедури, як це вимагається; і надання інформації щодо ризику іонізуючого випромінювання пацієнтам та іншим залученим особам, у належних випадках;

«clinical responsibility» means responsibility of a practi­tioner for individual medical exposures, in particular, justification; optimisation; clinical evaluation of the outcome; cooperation with other specialists and staff, as appropriate, regarding practical aspects of medical radio­logical procedures; obtaining information, if appropriate, on previous examinations; providing existing medical radiological information and/or records to other practi­tioners and/or the referrer, as required; and giving information on the risk of ionising radiation to patients and other individuals involved, as appropriate;

64.                   

клінічний аудит

clinical audit

«клінічний аудит» означає систематичну перевірку або огляд медичних радіологічних процедур для покращення якості і результатів догляду за пацієнтами шляхом структурованого огляду, за допомогою якого медичні радіологічні практики, процедури та результати перевіряють на відповідність погодженим нормам для належних медичних радіологічних процедур, з внесенням змін до практик, у належних випадках, та застосуванням нових норм, якщо необхідно;

«clinical audit» means a systematic examination or review of medical radiological procedures which seeks to improve the quality and outcome of patient care through structured review, whereby medical radiological practices, procedures and results are examined against agreed standards for good medical radiological procedures, with modification of practices, where appropriate, and the application of new standards if necessary;

65.                   

компетентний орган

Competent authority

«компетентний орган» означає орган або систему органів, які держави-члени наділили законними повноваженнями для цілей цієї Директиви;

«competent authority» means an authority or system of authorities designated by Member States as having legal authority for the purposes of this Directive;

66.                   

компетентний регулятивний орган

competent regulatory authority

означає орган або систему органів, призначених у державі-члені у галузі регулювання безпеки ядерних установок, як зазначено у статті 5; 

«competent regulatory authority» means an authority or a system of authorities designated in a Member State in the field of regulation of nuclear safety of nuclear installations as referred to in Article 5;

67.                   

компетентний регуляторний орган

competent regulatory authority

означає орган або систему органів, що призначені державою-членом у сфері регулювання безпеки управління відпрацьованим паливом або радіоактивними відходами, як зазначено в статті 6;

«competent regulatory authority» means an authority or a system of authorities designated in a Member State in the field of regulation of the safety of spent fuel or radioactive waste management as referred to in Article 6;

68.                   

компетентні органи

competent authorities

означає будь-який орган, який відповідно до законодавства чи постанов країн походження, транзиту чи призначення, наділений повноваженнями виконувати систему нагляду та контролю за перевезеннями радіоактивних відходів чи відпрацьованого ядерного палива;

«competent authorities» means any authority which, under the law or regulations of the countries of origin, transit or destination, are empowered to implement the system of supervision and control of shipments of radioactive waste or spent fuel;

69.                   

контейнер джерела

source container

означає збірну конструкцію, призначену гарантувати утримування джерела випромінювання, причому вона не є невід’ємною частиною джерела, а призначена для екранування джерела під час його транспортування та поводження з ним;

«source container» means an assembly of components intended to guarantee the containment of a sealed source, where it is not an integral part of the source but is meant for shielding the source during its transport and handling;

70.                   

контроль якості

quality control

«контроль якості» означає набір операцій (складання програми, координування, реалізацію), призначених для підтримання або вдосконалення якості. Він включає моніторинг, оцінювання та підтримування на відповідних рівнях усіх характеристик роботи обладнання, які можна визначити, виміряти і контролювати;

«quality control» means the set of operations (pro-gramming, coordinating, implementing) intended to maintain or to improve quality. It includes monitoring, evaluation and maintenance at required levels of all characteristics of performance of equipment that can be defined, measured, and controlled;

71.                   

космічний літальний апарат

spacecraft

означає пілотований транспортний засіб, призначений для роботи на висоті понад 100 км над рівнем моря;

«spacecraft» means a manned vehicle designed to operate at an altitude of more than 100 km above sea level;

72.                   

країна чи держава-член походження

country or Member State of origin

та «країна чи держава-член призначення» відповідно означає будь-яка країна чи держава-член, з якої планується здійснити чи здійснюється перевезення, і будь-яка країна чи держава-член, до якої планується здійснити чи здійснюється перевезення;

 

«country or Member State of origin» and «country or Member State of destination» respectively means any country or Member State from which a shipment is planned to be initiated or is initiated, and any country or Member State to which a shipment is planned or takes place;

73.                   

ліміт дози (DL)

dose limit

«ліміт дози» означає величину ефективної дози (у належних випадках — очікуваної ефективної дози) або еквівалентної дози за визначений період, яку не можна перевищувати для окремої особи;

 

«dose limit» means the value of the effective dose (where applicable, committed effective dose) or the equivalent dose in a specified period which shall not be exceeded for an individual;

74.                   

ліцензіат

licence holder

означає юридичну або фізичну особу, на яку покладено всеохопну відповідальність за будь-яку діяльність або об’єкт, пов’язані з управлінням відпрацьованим паливом або радіоактивними відходами, як визначено в ліцензії;

«licence holder» means a legal or natural person having overall responsibility for any activity or facility related to the management of spent fuel or radioactive waste as specified in a licence;

75.                   

ліцензія

licence

будь-який дозвіл, виданий регулюючим органом заявнику, відповідно до якого останній несе відповідальність за вибір майданчика, проектування, спорудження, введення в експлуатацію, експлуатацію або зняття з експлуатації ядерної установки.

«licence» means any authorization granted by the regulatory body to the applicant to have the responsibility for the siting, design, construction, commissioning, operation or decommissioning of a nuclear installation.

76.                   

 

будь-який дозвіл, допуск чи сертифікаційне свідоцтво, видані регулюючим органом для здійснення будь-якої діяльності, що стосується поводження з відпрацьованим паливом або радіоактивними відходами;

«licence» means any authorization, permission or certification granted by a regulatory body to carry out any activity related to management of spent fuel  or of radioactive waste;

77.                   

 

означає будь-який юридичний документ, виданий в рамках юрисдикції будь-якої держави-члена на провадження будь-якої діяльності, пов’язаної з управлінням відпрацьованим паливом або радіоактивними відходами, або як покладення відповідальності за розташування, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатацію, зняття з експлуатації або закриття об’єкта з управління відпрацьованим паливом або об’єкта з управління радіоактивними відходами;

«licence» means any legal document granted under the jurisdiction of a Member State to carry out any activity related to the management of spent fuel or radioactive waste, or to confer responsibility for siting, design, construction, commissioning, operation, decommissioning or closure of a spent fuel management facility or of a radioactive waste management facility;

78.                   

 

означає будь-який юридичний документ, що надається під юрисдикцією держави-члена для підтвердження відповідальності щодо розміщення, проектування, спорудження, введення в експлуатацію та експлуатації або зняття з експлуатації ядерної установки;

«licence» means any legal document granted under the juris­diction of a Member State to confer responsibility for the siting, design, construction, commissioning and operation or decommissioning of a nuclear installation;

79.                   

 

означає дозвіл, наданий у формі документа компетентного органу на провадження практики відповідно до конкретних умов, визначених у такому документі;

«licence» means permission granted in a document by the competent authority to carry out a practice in accordance with specific conditions laid down in that document;

80.                   

медична радіологічна процедура

medical radiological procedure

означає будь-яку процедуру, що призводить до медичного опромінення;

 

«medical radiological procedure» means any procedure giving rise to medical exposure;

81.                   

медична радіологічна установка

medical radiological installation

означає установку, де здійснюють медичні радіологічні процедури;

 

«medical radiological installation» means a facility where medical radiological procedures are performed;

82.                   

медичне опромінення

medical exposure

«медичне опромінення» означає опромінення, що зазнають пацієнти або здорові особи під час проходження ними медичної або стоматологічної діагностики або лікування, і що призначене для поліпшення стану їхнього здоров’я, а також опромінення, що зазнають опікуни та піклувальники, а також волонтери у медичних і біомедичних дослідженнях;

«medical exposure» means exposure incurred by patients or asymptomatic individuals as part of their own medical or dental diagnosis or treatment, and intended to benefit their health, as well as exposure incurred by carers and comforters and by volunteers in medical or biomedical research;

83.                   

медичний радіологічний

medical radiological

означає такий, що має відношення до променево-діагностичних і променево-терапевтичних процедур та інтервенційної радіології або інших способів медичного застосування іонізуючого випромінювання в цілях планування, скерування та верифікації;

«medical radiological» means pertaining to radiodiagnostic and radiotherapeutic procedures, and interventional radiology or other medical uses of ionising radiation for planning, guiding and verification purposes;

84.                   

міжнародне перевезення ядерного матеріалу

international nuclear transport

означає перевезення партії ядерного матеріалу будь-якими транспортними засобами, які направляються за межі території держави, звідки походить вантаж, починаючи з його відправлення з установки відправника в цій державі і закінчуючи прибуттям на установку отримувача у державі кінцевого призначення.

«international nuclear transport» means the carriage of a consignment of nuclear material by any means of transportation intended to go beyond the territory of the State where the shipment originates beginning with the departure from a facility of the shipper in that State and ending with the arrival at a facility of the receiver within the State of ultimate destination

85.                   

моніторинг довкілля

environmental monitoring

означає вимірювання потужностей доз зовнішнього випромінювання від радіоактивних речовин у довкіллі або концентрацій радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища;

«environmental monitoring» means the measurement of external dose rates due to radioactive substances in the environment or of concentrations of radionuclides in environmental media;

86.                   

надходження/(поглинання)

intake

означає загальну активність радіонукліда, що потрапляє до тіла із зовнішнього середовища;

«intake» means the total activity of a radionuclide entering the body from the external environment;

87.                   

належно оформлена заява

duly completed application

означає стандартний документ, що відповідає всім вимогам, як встановлено відповідно до статті 17.

 

«duly completed application» means the standard document that complies with all the requirements, as established in accordance with Article 17.

88.                   

нотифікація

notification

означає подання інформації компетентному органу, щоб повідомити про намір провадити практику, яка підпадає під сферу регулювання цієї Директиви;

«notification» means submission of information to the competent authority to notify the intention to carry out a practice within the scope of this Directive;

89.                   

об’єкт з управління радіоактивними відходами

radioactive waste management facility

означає будь-який об’єкт або установку, основним призначенням яких є управління радіоактивними відходами;

«radioactive waste management facility» means any facility or installation the primary purpose of which is radioactive waste management;

90.                   

об’єкт з управління відпрацьованим паливом

spent fuel management facility

означає будь-який об’єкт або установку, первинною метою яких є управління відпрацьованим паливом;

 

means any facility or installation the primary purpose of which is spent fuel management;

91.                   

об’єкт із захоронення

disposal facility

означає об’єкт або установку, основне призначення яких – захоронення радіоактивних відходів;

 

«disposal facility» means any facility or installation the primary purpose of which is radioactive waste disposal;

92.                   

одержувач

consignee

означає будь-яка фізична чи юридична особа, до якої перевозяться радіоактивні відходи чи відпрацьоване ядерне паливо;

«consignee» means any natural or legal person to whom radioactive waste or spent fuel is shipped;

93.                   

оператор

Operator

По відношенню до ядерної установки означає особа, яка призначена або визначена державою відповідальною за установку у якості оператора цієї установки.

«Operator», in relation to a nuclear installation, means the person designated or recognized by the Installation State as the operator of that installation.

94.                   

опікуни та піклувальники

carers and comforters

означає осіб, які свідомо та добровільно піддають себе опроміненню іонізуючим випромінюванням, надаючи допомогу, що не є частиною їхньої професійної діяльності, у підтриманні та опікуванні осіб, які проходять або пройшли медичне опромінення;

«carers and comforters» means individuals knowingly and willingly incurring an exposure to ionising radiation by helping, other than as part of their occupation, in the support and comfort of individuals undergoing or having undergone medical exposure

95.                   

опромінення

exposure

означає акт опромінювання джерелом іонізуючого випромінювання, що знаходиться ззовні тіла (зовнішнє опромінення) або всередині тіла (внутрішнє опромінення), або перебування від таким опромінюванням;

«exposure» means the act of exposing or condition of being exposed to ionising radiation emitted outside the body (external exposure) or within the body (internal exposure);

96.                   

опромінення випадкове

accidental exposure

«випадкове опромінення» означає опромінення осіб, інших ніж аварійні працівники, внаслідок аварії;

«accidental exposure» means an exposure of individuals, other than emergency workers, as a result of an accident;

97.                   

опромінення в результаті візуалізації в немедичних цілях

non-medical imaging exposure

означає будь-яке навмисне опромінення людей для цілей візуалізації, основним призначенням якого не є принести користь здоров’ю особи, яка піддається опроміненню;

«non-medical imaging exposure» means any deliberate exposure of humans for imaging purposes where the primary intention of the exposure is not to bring a health benefit to the individual being exposed;

98.                   

опромінення населення

public exposure

«опромінення населення» означає опромінення осіб, за винятком будь-якого професійного або медичного опромінення;

«public exposure» means exposure of individuals, excluding any occupational or medical exposure;

99.                   

опромінення ненавмисне

unintended exposure

«ненавмисне опромінення» означає медичне опромінення, що суттєво відрізняється від медичного опромінення, призначеного для певної мети.

«unintended exposure» means medical exposure that is significantly different from the medical exposure intended for a given purpose

100.                

опромінення нормальне

normal exposure

«нормальне опромінення» означає опромінення, що, як очікується, відбудеться за нормальних умов експлуатації установки або діяльності (зокрема, обслуговування, інспектування, виведення з експлуатації), у тому числі в разі незначних інцидентів, які можна тримати під контролем, тобто під час нормальної експлуатації та очікуваних експлуатаційних подій;

«normal exposure» means exposure expected to occur under the normal operating conditions of a facility or activity (including maintenance, inspection, decommis­sioning), including minor incidents that can be kept under control, i.e. during normal operation and anticipated operational occurrences;

101.                

опромінення професійне

occupational exposure

«професійне опромінення» означає опромінення працівників, стажерів та студентів у ході їхньої роботи;

«occupational exposure» means exposure of workers, apprentices and students, incurred in the course of their work;

102.                

опромінення радоном

exposure to radon

означає опромінення продуктами розпаду радону;

 

«exposure to radon» means exposure to radon progeny;

103.                

особа

Person

означает любое физическое лицо, товарищество,

будь-який приватний або державний орган незалежно від того чи є він юридичною особою чи ні, будь-яку міжнародну організацію, яка є юридичною особою згідно законодавства держави, що відповідає за ядерну установку, і будь-яку державу або будь-яке державне утворення, що входить до її складу.

«Person» means any individual, partnership, any private or public body whether corporate or not, any international organization enjoying legal personality under the law of the Installation State, and any State or any of its constituent sub-divisions.

104.                

особи з населення

members of the public

означає осіб, які можуть зазнати впливу опромінення як населення;

«members of the public» means individuals who may be subject to public exposure;

105.                

держава, що відповідає за установку

Installation State

У відношення до ядерної установки означає сторону, що домовляється, у межах території якої знаходиться ця установка, або, якщо вона не знаходиться в межах території будь-якої держави, сторону, що домовляється, яка експлуатує або з дозволу якої експлуатується ця ядерна установка.

«Installation State», in relation to a nuclear installation, means the Contracting Party within whose territory that installation is situated or, if it is not situated within the territory of any State, the Contracting Party by which or under the authority of which the nuclear installation is operated

106.                

очікувана еквівалентна доза (HT(τ))

committed equivalent dose

– це інтеграл за часом (t) потужності еквівалентної дози в тканині або органі Т, яку отримає особа в результаті надходження.

Вона представлена формулою:

для надходження в момент часу t0, де

HT(t) – це потужність відповідної еквівалентної дози в органі або тканині Т в момент часу t,

τ – це період часу, за який здійснюють інтегрування.

У показнику HT(τ) τ означає кількість років, за яку здійснюють інтегрування. Для цілей дотримання лімітів доз, визначених у цій Директиві, τ – це період тривалістю 50 років для дорослих осіб і кількість років, що залишаються до досягнення 70-річного віку, для немовлят та дітей. Одиницею вимірювання очікуваної еквівалентної дози є зіверт (Зв);

«committed equivalent dose» (Ht(t)) is the integral over time (t) of the equivalent dose rate in tissue or organ T that will be received by an individual as a result of an intake.

It is given by:

for an intake at time t0 where

ht (t) is the relevant equivalent dose rate in organ or tissue T at time t,

τ  is the time over which the integration is performed.

In specifying HT(t), is given in number of years over which the integration is made. For the purpose of complying with dose limits specified in this Directive, t is a period of 50 years for adults and up to the age of 70 for infants and children. The unit for committed equivalent dose is the sievert (Sv);

107.                

очікувана ефективна доза (E(τ)) 

committed effective dose

– це сума очікуваних в органі або тканині еквівалентних доз HT(τ), що є результатом надходження, кожна з яких помножена на відповідний зважувальний фактор тканини або органу wT. Її визначають за формулою:

У показнику E(τ) τ позначає кількість років, за якою здійснюють інтегрування. З метою дотримання лімітів доз, визначених у цій Директиві, τ – це період тривалістю 50 років з моменту надходження дози для дорослих і до 70-річного віку для немовлят і дітей. Одиницею вимірювання очікуваної ефективної дози є зіверт (Зв);

«committed effective dose» (E(t)) is the sum of the committed organ or tissue equivalent doses Ht(t) resulting from an intake, each multiplied by the appro­priate tissue weighting factor wT.

It is defined by:

In specifying E(t), is given in the number of years over which the integration is made. For the purpose of complying with dose limits specified in this Directive, is a period of 50 years following intake for adults and up to the age of 70 for infants and children. The unit for committed effective dose is the sievert (Sv);

108.                

перевезення

shipment

«перевезення» означає низку операцій, що складають переміщення радіоактивних відходів чи відпрацьованого ядерного палива з країни чи держави-члена походження до країни чи держави-члена призначення;

«shipment» means the whole of operations involved in moving radioactive waste or spent fuel from the country or the Member State of origin to the country or the Member State of destination;

109.                

перевезення поза межами Співтовариства

extra-community shipment

означає таке перевезення, коли країна призначення та/або країна походження є третіми країнами;

 

«extra-community shipment» means a shipment carried out where the country of origin and/or the country of destination are third countries;

110.                

перевезення у межах Співтовариства

intra-community shipment

означає таке перевезення, коли країна призначення та країна походження є державами-членами;

 

«intra-community shipment» means a shipment carried out where the country of origin and the country of destination are Member States;

111.                

переробка

reprocessing

означає процес чи операцію, метою якої є вилучення радіоактивних ізотопів з відпрацьованого палива для подальшого використання;

«reprocessing» means a process or operation, the purpose of which is to extract radioactive isotopes from spent fuel for further use;

112.                

 

«переробка» означає процес чи операція, метою якої є вилучити радіоактивні ізотопи з відпрацьованого ядерного палива для подальшого використання;

«reprocessing» means a process or operation, the purpose of which is to extract radioactive isotopes from spent fuel for further use;

113.                

перероблення

processing

означає хімічні або фізичні операції з радіоактивними матеріалами, в тому числі видобування, конверсію, збагачення подільного або відновного ядерного матеріалу та повторне перероблення відпрацьованого палива;

«processing» means chemical or physical operations on radioactive material including the mining, conversion, enrichment of fissile or fertile nuclear material and the reprocessing of spent fuel;

114.                

підприємство

undertaking

означає фізичну або юридичну особу, яка несе юридичну відповідальність згідно з національним законодавством за провадження практики або за джерела випромінювання (у тому числі у випадках, коли власник або утримувач джерела випромінювання не провадить пов’язані з цим види діяльності людини);

«undertaking» means a natural or legal person who has legal responsibility under national law for carrying out a practice, or for a radiation source (including cases where the owner or holder of a radiation source does not conduct related human activities);

115.                

план аварійного реагування

emergency response plan

означає заходи з планування адекватного реагування у випадку ситуації аварійного опромінення на основі постульованих подій та пов’язаних сценаріїв;

 

«emergency response plan» means arrangements to plan for adequate response in the event of an emergency exposure situation on the basis of postulated events and related scenarios;

116.                

поводження з відпрацьованим паливом

spent fuel management

означає всі види діяльності, що стосуються оперування чи зберігання відпрацьованого палива, за винятком перевезення за межами майданчика. Воно може також бути пов’язане зі скидами;

«spent fuel management» means all activities that relate to the handling or storage of spent fuel, excluding off-site transportation. It may also involve discharges;

117.                

 

«управління відпрацьованим паливом» означає всі види діяльності, пов’язані з поводженням, зберіганням, повторним переробленням чи захороненням відпрацьованого палива, за винятком вивезення за межі ділянки;

«spent fuel management» means all activities that relate to the handling, storage, reprocessing, or disposal of spent fuel, excluding off-site transportation;

118.                

поводження з радіоактивними відходами

radioactive waste management

означає всі види діяльності, включаючи діяльність, пов’язану зі зняттям з експлуатації, що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів, за винятком перевезення за межами майданчика. Воно може також бути пов’язане зі скидами;

«radioactive waste management» means all activities, including decommissioning activities, that relate to the handling, pretreatment, treatment, conditioning, storage, or disposal of radioactive waste, excluding off-site transportation. It may also involve discharges;

119.                

 

«управління радіоактивними відходами» означає всі види діяльності, пов’язані з поводженням, попереднім обробленням, обробленням, кондиціонуванням, зберіганням чи захороненням радіоактивних відходів, за винятком вивезення за межі майданчика;

«radioactive waste management» means all activities that relate to handling, pretreatment, treatment, conditioning, storage, or disposal of radioactive waste, excluding off-site transportation;

120.                

повторне переробляння

reprocessing

означає процес або операцію з метою видобування подільних або відновних матеріалів з відпрацьованого палива для подальшого використання;

means a process or operation, the purpose of which is to extract fissile and fertile materials from spent fuel for further use;

121.                

покинуте джерело

orphan source

означає радіоактивне джерело, що ані звільнене від регулятивного контролю, ані перебуває під регулятивним контролем, наприклад тому, що воно ніколи не підлягало такому регулятивному контролю, або тому, що його було покинуто, загублено, переміщено, викрадено або передано будь-яким іншим способом без належного офіційного дозволу;

«orphan source» means a radioactive source which is neither exempted nor under regulatory control, e.g. because it has never been under regulatory control or because it has been abandoned, lost, misplaced, stolen or otherwise transferred without proper authorisation;

122.                

порушення нормальної експлуатації атомної станції

abnormal operations

означає відхилення від нормальної експлуатації, яке очікується щонайменше один раз протягом терміну експлуатації установки, але яке, з огляду на відповідні проектні запобіжні заходи, не може спричинити жодного значного пошкодження компонентів, важливих для безпеки, або призвести до аварійних умов;

«abnormal operations» means an operational process deviating from normal operation which is expected to occur at least once during the operating lifetime of a facility but which, in view of appropriate design provisions, does not cause any significant damage to items important to safety or lead to accident conditions;

123.                

потенційне опромінення

potential exposure

«потенційне опромінення» означає опромінення, якого не можна очікувати з упевненістю, але яке може статися в результаті події або послідовності подій імовірного характеру, у тому числі через несправності обладнання та експлуатаційні помилки;

«potential exposure» means exposure that is not expected with certainty but may result from an event or sequence of events of a probabilistic nature, including equipment failures and operating errors;

124.                

практика

practice

означає людську діяльність, що може збільшити опромінення осіб від джерел випромінювання, і якою управляють як ситуацією планового опромінення;

«practice» means a human activity that can increase the exposure of individuals to radiation from a radiation source and is managed as a planned exposure situation;

125.                

практичні аспекти медичних радіологічних процедур

practical aspects of medical radiological procedures

означає фізичне проведення медичного опромінення та будь-які допоміжні аспекти, у тому числі поводження з медичним радіологічним обладнанням та користування ним, оцінювання технічних і фізичних параметрів (зокрема дози випромінювання), калібрування та обслуговування обладнання, підготовлення та введення радіо-фармацевтичних препаратів і оброблення зображень;

«practical aspects of medical radiological procedures» means the physical conduct of a medical exposure and any supporting aspects, including handling and use of medical radiological equipment, the assessment of technical and physical parameters (including radiation doses), calibration and maintenance of equipment, preparation and administration of radio-pharmaceuticals, and image processing;

126.                

працівник, що зазнає опромінення/ опромінений працівник

exposed worker

означає самозайняту або найману особу, що зазнає опромінення при виконанні роботи в рамках практики, що регулюється цією Директивою, і яка ймовірно отримує дози, що перевищують ті чи інші ліміти доз для опромінення населення;

«exposed worker» means a person, either self-employed or working under an employer, who is subject to exposure at work carried out within a practice regulated by this Directive and who is liable to receive doses exceeding one or other of the dose limits for public exposure;

127.                

працівник сторонній

outside worker

«сторонній працівник» означає будь-якого працівника, що зазнає опромінення, який не є працівником підприємства, відповідального за зони спостереження та контрольовані зони, але виконує діяльність у тих зонах, у тому числі стажери і студенти;

«outside worker» means any exposed worker who is not employed by the undertaking responsible for the supervised and controlled areas, but performs activities in those areas, including, apprentices and students;

128.                

природне джерело випромінювання

natural radiation source

означає джерело іонізуючого випромінювання природного, земного або космічного походження;

«natural radiation source» means a source of ionising radiation of natural, terrestrial or cosmic origin;

129.                

прискорювач

accelerator

означає обладнання або установку, що прискорює частинки, випускаючи іонізуюче проміння з енергією, що перевищує 1 мега-електронвольт (МеВ);

«accelerator» means equipment or installation in which particles are accelerated, emitting ionising radiation with energy higher than 1 mega-electron volt (MeV);

130.                

проектні основи (основа проекту, основи проекту)

design basis

означає діапазон умов та подій, які точно враховуються в проекті ядерної установки, включаючи заходи з удосконалення, відповідно до встановлених критеріїв таким чином, щоб установка змогла витримати їх без перевищення дозволених меж при запланованій роботі систем безпеки;

«design basis» means the range of conditions and events taken explicitly into account in the design, including upgrades, of a nuclear installation, according to established criteria, so that the installation can withstand them without exceeding authorised limits by the planned operation of safety systems;

131.                

променево-діагностичний

radiodiagnostic

означає пов’язаний з діагностичною ядерною медициною in vivo, радіологічною діагностикою з використанням іонізуючого випромінювання та стоматологічною радіологією;

«radiodiagnostic» means pertaining to in-vivo diagnostic nuclear medicine, medical diagnostic radiology using ionising radiation, and dental radiology;

132.                

променево-терапевтичний

radiotherapeutic

означає той, що належить до променевої терапії, у тому числі ядерної медицини для терапевтичних цілей;

«radiotherapeutic» means pertaining to radiotherapy, including nuclear medicine for therapeutic purposes;

133.                

радіоактивна речовина

radioactive substance

«радіоактивна речовина» означає будь-яку речовину, що містить один або декілька радіонуклідів, активністю або концентрацією активності яких не можна нехтувати з точки зору радіаційного захисту;

«radioactive substance» means any substance that contains one or more radionuclides the activity or activity concentration of which cannot be disregarded from a radiation protection point of view;

134.                

радіоактивне джерело

radioactive source

означає джерело випромінювання, що містить у своєму складі радіоактивний матеріал для використання його радіоактивності;

«radioactive source» means a radiation source incorporating radioactive material for the purpose of utilising its radioactivity;

135.                

радіоактивний матеріал

radioactive material

«радіоактивний матеріал» означає матеріал, до складу якого входять радіоактивні речовини;

«radioactive material» means material incorporating radio­active substances;

136.                

радіоактивні відходи

radioactive waste

означають радіоактивний матеріал у газоподібному, рідкому чи твердому стані, подальше використання якого не передбачається Стороною, що домовляється, чи фізичною або юридичною особою, чиє рішення визнає Сторона, що домовляється, і який контролюється в якості радіоактивних відходів в рамках положень законодавчого та регулюючого поля Сторони, що домовляється;

«radioactive waste» means radioactive material in gaseous, liquid or solid form for which no further use is foreseen by the Contracting Party or by a natural or legal person whose decision is accepted by the Contracting Party, and which is controlled as radioactive waste by a regulatory body under the legislative and regulatory framework of the Contracting Party;

137.                

 

«радіоактивні відходи» означає радіоактивний матеріал у газоподібному, рідкому або твердому стані, подальше використання якого не передбачається або не розглядається державою-членом або юридичною чи фізичною особою, чиє рішення затверджується державою-членом, і який компетентний орган влади регулює як радіоактивні відходи згідно з законодавчими та регулятивними рамками держави-члена;

«radioactive waste» means radioactive material in gaseous, liquid or solid form for which no further use is foreseen or considered by the Member State or by a legal or natural person whose decision is accepted by the Member State, and which is regulated as radioactive waste by a competent regulatory authority under the legislative and regulatory framework of the Member State;

138.                

 

«радіоактивні відходи» означає радіоактивні речовини у газоподібній, рідкій чи твердій формі, для яких не передбачається подальше використання країнами походження та призначення, чи фізичною або юридичною особою, чиє рішення приймається цими країнами, і які контролюються як радіоактивні відходи керівним органом відповідно до правовою та регуляторної системи країн походження та призначення;

«radioactive waste» means radioactive material in gaseous, liquid or solid form for which no further use is foreseen by the countries of origin and destination, or by a natural or legal person whose decision is accepted by these countries, and which is controlled as radioactive waste by a regulatory body under the legislative and regulatory framework of the countries of origin and destination;

139.                

 

означає радіоактивні матеріали у газоподібному, рідкому або твердому стані, що для них не передбачено або не розглядається можливість жодного подальшого використання державою-членом або юридичною чи фізичною особою, чиє рішення визнає держава-член, при чому компетентні регуляторні органи регулюють їх як радіоактивні відходи за законодавчими та регулятивними рамками держави-члена;

«radioactive waste» means radioactive material in gaseous, liquid or solid form for which no further use is foreseen or considered by the Member State or by a legal or natural person whose decision is accepted by the Member State, and which is regulated as radioactive waste by a competent regulatory authority under the legislative and regulatory framework of the Member State;

140.                

радіоактивні продукти чи відходи

Radioactive products or waste

Означає будь-який радіоактивний матеріал, вироблений в процесі виробництва або використання ядерного палива, або будь-який матеріал, який став радіоактивним під дією опромінення в результаті виробництва або використання ядерного палива, но не включають радіоізотопи, які досягли кінцевої стадії виготовлення, ставши таким чином придатними для використання у будь-яких наукових, медицинських, сільськогосподарських, комерційних чи промислових цілях.

«Radioactive products or waste» means any radioactive material produced in, or any material made radioactive by exposure to the radiation incidental to, the production or utilization of nuclear fuel, but does not include radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial or industrial purpose

141.                

радон

radon

означає радіонуклід Rn-222 і продукти його розпаду у відповідних випадках;

«radon» means the radionuclide Rn-222 and its progeny, as appropriate;

142.                

регулюючий орган

regulatory body

будь-який орган або органи, що наділені юридичними повноваженнями цією Договірною Стороною видавати ліцензії і регулювати діяльність щодо вибору майданчика, проектування, спорудження, введення в експлуатацію, експлуатації або зняття з експлуатації ядерних установок;

«regulatory body» means for each Contracting Party any body or bodies given the legal authority by that Contracting Party to grant licences and to regulate the siting, design, construction, commissioning, operation or decommissioning of nuclear installations.

143.                

 

означає будь-який орган чи органи, наділені Стороною, що домовляється, юридичними повноваженнями регулювати будь-які аспекти безпеки поводження з відпрацьованим паливом чи з радіоактивними відходами, включаючи видачу ліцензій;

«regulatory body» means any body or bodies given the legal authority by the Contracting Party to regulate any aspect of the safety of spent fuel or radioactive waste management including the granting of licences;

144.                

регулятивний контроль

regulatory control

означає будь-яку форму контролю або регулювання, що застосовується до діяльності людини для забезпечення дотримання вимог радіаційного захисту;

«regulatory control» means any form of control or regulation applied to human activities for the enforcement of radiation protection requirements;

145.                

реєстрація

registration

«реєстрація» означає дозвіл, у формі документа компетентного органу або передбачений національним законодавством, за спрощеною процедурою на провадження практики відповідно до умов, установлених у національному законодавстві або визначених компетентним органом для цього типу або класу практики;

«registration» means permission granted in a document by the competent authority, or granted by national legislation, through a simplified procedure, to carry out a practice in accordance with conditions laid down in national legislation or specified by a competent authority for this type or class of practice;

146.                

репрезентативна особа

representative person

означає особу, яка отримує дозу, що є репрезентативною для осіб, які зазнають опромінення вищого рівня, за винятком осіб, які мають екстремальні або рідкісні звички;

«representative person» means an individual receiving a dose that is representative of the more highly exposed individuals in the population, excluding those individuals having extreme or rare habits;

147.                

референтний рівень

reference level

означає, в ситуації аварійного опромінення або в ситуації існуючого опромінення, рівень ефективної дози або еквівалентної дози або концентрації активності, вище якого опромінення, як результат такої ситуації опромінення, вважаються неприйнятними, навіть якщо він не є лімітом, який не можна перевищувати;

«reference level» means in an emergency exposure situation or in an existing exposure situation, the level of effective dose or equivalent dose or activity concentration above which it is judged inappropriate to allow exposures to occur as a result of that exposure situation, even though it is not a limit that may not be exceeded;

148.                

рівень незастосування/вилучення/exemption level

означає величину, установлену компетентним органом або законодавством і виражену як концентрація активності або сумарна активність, на рівні якої або нижче рівня якої джерело випромінювання не підлягає нотифікації або отриманню офіційного дозволу;

«exemption level» means a value established by a competent authority or in legislation and expressed in terms of activity concentration or total activity at or below which a radiation source is not subject to notification or authorisation;

149.                

рівні звільнення від контролю

clearance levels

означає значення, установлені компетентним органом або в національному законодавстві та виражені в одиницях концентрації активності, за яких або нижче яких матеріали, що з’являються в результаті будь-якої практики, яка підлягає нотифікації або отриманню дозволу, можуть бути звільнені від вимог цієї Директиви;

«clearance levels» means values established by the competent authority or in national legislation, and expressed in terms of activity concentrations, at or below which materials arising from any practice subject to notification or authorisation may be released from the requirements of this Directive;

150.                

розміщення

disposal

означає розташування радіоактивних відходів чи відпрацьованого ядерного палива у дозволеному устаткуванні без наміру використання;

«disposal» means the emplacement of radioactive waste or spent fuel in an authorised facility without the intention of retrieval;

151.                

система управління аварійними ситуаціями

emergency management system

означає правові або адміністративні рамки, які встановлюють відповідальність за готовність до аварійних ситуацій та реагування на них, і за механізм вироблення й ухвалення рішень у випадку ситуації аварійного опромінення;

«emergency management system» means a legal or admin­istrative framework establishing responsibilities for emergency preparedness and response, and arrangements for decision making in the event of an emergency exposure situation;

152.                

ситуація аварійного опромінення

emergency exposure situation

означає ситуацію опромінення, що виникла внаслідок аварійної ситуації;

«emergency exposure situation» means a situation of exposure due to an emergency;

153.                

ситуація існуючого опромінення

existing exposure situation

означає ситуацію опромінення, що вже існує на момент, коли необхідно ухвалити рішення щодо її контролю, та не потребує або більше не потребує вжиття негайних заходів;

«existing exposure situation» means an exposure situation that already exists when a decision on its control has to be taken and which does not call or no longer calls for urgent measures to be taken;

154.                

ситуація планового опромінення

planned exposure situation

означає ситуацію опромінення, яка виникає внаслідок планової експлуатації джерела опромінення або дій людини, що змінюють шляхи опромінення, і таким чином спричиняє опромінення або потенційне опромінення людей або довкілля. Ситуації планового опромінення можуть включати як опромінення за нормальних умов, так і потенційні опромінення.

«planned exposure situation» means an exposure situation that arises from the planned operation of a radiation source or from a human activity which alters exposure pathways, so as to cause the exposure or potential exposure of people or the environment. Planned exposure situations may include both normal exposures and potential exposures;

155.                

скиди

discharges

плановані та контрольовані викиди у навколишнє природне середовище у якості законної практики рідких чи газоподібних радіоактивних матеріалів, що утворились на регульованих ядерних установках в ході нормальної експлуатації в межах, санкціонованих регулюючим органом;

«discharges» means planned and controlled releases into the environment, as a legitimate practice, within limits authorized by the regulatory body, of liquid or gaseous radioactive materials that originate from regulated nuclear facilities during normal operation;

156.                

скринінг здоров’я

health screening

означає процедуру з використанням медичних радіологічних установок для ранньої діагностики в групах ризику;

«health screening» means a procedure using medical radiological installations for early diagnosis in population groups at risk;

157.                

служба гігієни праці/ служба охорони праці

occupational health service

означає фахівця або орган, які уповноважені здійснювати медичний нагляд за станом здоров’я працівників, що зазнають опромінення, і чию здатність діяти відповідним чином визнає компетентний орган;

«occupational health service» means a health professional or body competent to perform medical surveillance of exposed workers and whose capacity to act in that respect is recognised by the competent authority;

158.                

спеціаліст-практик

practitioner

означає лікаря, стоматолога або іншого медичного працівника, який має право брати на себе клінічну відповідальність за індивідуальне медичне опромінення пацієнтів згідно з вимогами національного законодавства;

«practitioner» means a medical doctor, dentist or other health professional who is entitled to take clinical responsibility for an individual medical exposure in accordance with national requirements;

159.                

споживчий продукт

competent authority

означає прилад або виготовлений виріб, у який навмисно було включено один або більше радіонуклідів, або у якому шляхом активації було створено один або більше радіонуклідів, або який генерує іонізуюче випромінювання, і який можна продавати, або доступ до якого можна надавати особам з населення без спеціального нагляду або регулятивного контролю після продажу;

«consumer product» means a device or manufactured item into which one or more radionuclides have deliberately been incorporated or produced by activation, or which generates ionising radiation, and which can be sold or made available to members of the public without special surveillance or regulatory control after sale;

160.                

стажер

apprentice

означає особу, яка проходить підготовку або навчання на підприємстві з метою тренування певного вміння;

«apprentice» means a person receiving training or instruction within an undertaking with a view to exercising a specific skill;

161.                

стандартні значення та співвідношення

standard values and relationships

означає значення та співвідношення, наведені в главах 4 та 5 Публікації МКРЗ 116 для оцінювання доз зовнішнього опромінення та главі 1 Публікації МКРЗ 119 для оцінювання доз внутрішнього опромінення, у тому числі оновлення, затверджені державами-членами. Держави-члени можуть затвердити використання конкретних методів у конкретних випадках, що пов’язані з фізико-хімічними властивостями радіонукліда або іншими особливостями ситуації опромінення або особи, яка зазнає опромінення;

«standard values and relationships» means values and relationships recommended in chapters 4 and 5 of ICRP Publication 116 for the estimation of doses from external exposure and chapter 1 of ICRP Publication 119 for the estimation of doses from internal exposure, including updates approved by Member States. Member State may approve the use of specific methods in specified cases relating to the physico-chemical properties of the radionuclide or other features of the exposure situation or of the exposed individual;

162.                

сторонній працівник

 

див. «працівник сторонній»

 

163.                

строк експлуатації

operating lifetime

означає проміжок часу, протягом якого установка для поводження з відпрацьованим паливом або радіоактивними відходами використовується за своїм призначенням. Щодо установки для захоронення цей проміжок часу починається з моменту першого завантаження відпрацьованого палива або радіоактивних відходів в установку і закінчується при закритті цієї установки;

«operating lifetime» means the period during which a spent fuel or a radioactive waste management facility is used for its intended purpose. In the case of a disposal facility, the period begins when spent fuel or radioactive waste is first emplaced in the facility and ends upon closure of the facility;

164.                

торон

thoron

означає радіонуклід Rn-220 і дочірні продукти його розпаду, у відповідних випадках;

«thoron» means the radionuclide Rn-220 and its progeny, as appropriate;

165.                

транзитна країна чи держава-член

country or Member State of transit

означає будь-яка країна чи держава-член крім країни чи держави-члена походження або країни чи держави-члена призначення, через яку планується здійснити чи здійснюється перевезення;

 

«country or Member State of transit» means any country or Member State other than the country or the Member State of origin or the country or the Member State of destination, through the territory of which a shipment is planned or takes place;

166.                

транскордонне переміщення

transboundary movement

означає будь-яке перевезення відпрацьованого палива чи радіоактивних відходів з держави походження до держави призначення.

«transboundary movement» means any shipment of spent fuel or of radioactive waste from a State of origin to a State of destination

167.                

уповноважений призначати процедури

referrer

означає лікаря, стоматолога або іншого медичного працівника, який має право направляти осіб на медичні радіологічні процедури до спеціаліста-практика, згідно з вимогами національного законодавства;

«referrer» means a medical doctor, dentist or other health professional who is entitled to refer individuals for medical radiological procedures to a practitioner, in accordance with national requirements;

168.                

уран, збагачений ізотопами уран-235 або уран-233

uranium enriched in the isotope 235 or 233

означає уран, який містить ізотопи уран-235 чи уран-233 або обидва ізотопи в такій кількості, що надлишковий відсоток суми цих ізотопів порівняно з ізотопом уран-238 вище, ніж відсоток ізотопу уран-235 порівняно з ізотопом уран-238, що зустрічається в природі;

«uranium enriched in the isotope 235 or 233» means uranium containing the isotope 235 or 233 or both in an amount such that the abundance ratio of the sum of these isotopes to the isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 to the isotope 238 occurring in nature;

169.                

установка для поводження з відпрацьованим паливом

spent fuel management facility

означає будь-яку установку чи об’єкт, основним призначенням яких є поводження з відпрацьованим паливом;

 

«spent fuel management facility» means any facility or installation the primary purpose of which is spent fuel management;

170.                

установка для поводження з радіоактивними відходами

radioactive waste management facility,

означає будь-яку установку чи об’єкт, основним призначенням яких є поводження з радіоактивними відходами, включаючи ядерну установку, яка перебуває в процесі зняття з експлуатації, лише в тому випадку, якщо її визначила Сторона, що домовляється, в якості установки для поводження з радіоактивними відходами;

«radioactive waste management facility» means any facility or installation the primary purpose of which is radioactive waste management, including a nuclear facility in the process of being decommissioned only if it is designated by the Contracting Party as a radioactive waste management facility;

171.                

шкода здоров’ю

health detriment

означає скорочення тривалості та зниження якості життя населення після опромінення, у тому числі внаслідок реакцій тканин, раку та серйозних генетичних розладів;

«health detriment» means reduction in length and quality of life occurring in a population following exposure, including those arising from tissue reactions, cancer and severe genetic disorder;

172.                

шкода індивідуальна

individual detriment

«індивідуальна шкода» означає згубні наслідки, які можна виявити в ході клінічного спостереження в осіб чи їхніх нащадків, виникнення яких є або миттєвим, або відкладеним, і, в останньому випадку, означає ймовірність виникнення, а не певність у виникненні;

«individual detriment» means clinically observable deleterious effects in individuals or their descendants, the appearance of which is either immediate or delayed and, in the latter case, implies a probability rather than a certainty of appearance;

173.                

ядерна безпека

nuclear safety

«ядерна безпека» означає досягнення належних умов управління, попередження аварійної ситуації та пом’якшення наслідків аварійної ситуації, що має на меті захист здоров’я працівників та населення від небезпеки, що виникає від іонізуючої радіації з ядерних установок;

«nuclear safety» means the achievement of proper operating conditions, prevention of accidents and mitigation of accident consequences, resulting in protection of workers and the general public from dangers arising from ionizing radiations from nuclear installations;

174.                

ядерная установка

nuclear installation

означає:

і) будь-який ядерний реактор, за винятком реактора, яким обладнано засіб морського або повітряного транспорту з метою використання його в якості джерела енергії для приведення в рух цього засобу транспорту або для будь-якої іншої мети

іі) будь-який завод, який використовує ядерне паливо для виробництва ядерного матеріалу, або будь-який завод з обробки ядерного матеріалу, включаючи будь-який завод з переробки опроміненого ядерного палива; і;

ііі) будь-яке місце, де зберігається (складується) ядерний матеріал, за винятком складування, пов’язаного з перевезенням такого матеріалу, за умови, що відповідальна за установку держава може встановити, що кілька ядерних установок одного оператора, які розташовані в одному і тому ж місці, розглядаються як єдина ядерна установка.

 

«Nuclear installation» means

i) any nuclear reactor other than one with which a means of sea or air transport is equipped for use as a source of power, whether for propulsion thereof or for any other purpose;

ii) any factory using nuclear fuel for the production of nuclear material, or any factory for the processing of nuclear material, including any factory for the re-processing of irradiated nuclear fuel; and

iii) any facility where nuclear material is stored, other than storage incidental to the carriage of such material;

provided that the Installation State may determine that several nuclear installations of one operator which are located at the same site shall be considered as a single nuclear installation.

175.                

 

будь-яку наземну цивільну атомну станцію, що знаходиться під її юрисдикцією, включаючи такі сховища та установки для обробки і переробки радіоактивних матеріалів, які знаходяться на тому ж майданчику і безпосередньо пов’язані з експлуатацією даної атомної станції. Така станція перестає бути ядерною установкою, коли всі ядерні тепловипромінюючі елементи остаточно видаляються з активної зони реактора і безпечно складуються відповідно до затверджених регламентів, а з регулюючим органом узгоджена програма зняття з експлуатації;

«nuclear installation» means for each Contracting Party any land-based civil nuclear power plant under its jurisdiction including such storage, handling and treatment facilities for radioactive materials as are on the same site and are directly related to the operation of the nuclear power plant. Such a plant ceases to be a nuclear installation when all nuclear fuel elements have been removed permanently from the reactor core and have been stored safely in accordance with approved procedures, and a decommissioning programme has been agreed to by the regulatory body.

176.                

 

означає цивільну установку разом з належними до неї земельною ділянкою, будовами та устаткуванням, де утворюються, обробляються, використовуються, зазнають фізичного маніпулювання, зберігаються або захоронюються радіоактивні матеріали в таких масштабах, за яких потрібно брати до уваги фактор безпеки;

«nuclear facility» means a civilian facility and its associated land, buildings and equipment in which radioactive materials are produced, processed, used, handled, stored or disposed of on such a scale that consideration of safety is required;

177.                

 

«ядерна установка» означає:

(а) атомна електростанція, установка для збагачення, завод з виробництва ядерного палива, установка для переробки, дослідницький реактор, сховище відпрацьованого ядерного палива; а також;

(b) устаткування для зберігання радіоактивних відходів, яке розташоване на тому ж місці та прямо пов’язане з ядерними установками, зазначеними у пункті (а);

«nuclear installation» means:

(a) a nuclear power plant, enrichment plant, nuclear fuel fabrication plant, reprocessing plant, research reactor facility, spent fuel storage facility; and’;

(b) storage facilities for radioactive waste that are on the same site and are directly related to nuclear installations listed under point (a);

178.                

ядерна установка

nuclear facility

означає установку (зокрема пов’язані з нею будівлі та обладнання), на якій здійснюється виробництво, переробка,  використання, обробка, зберігання або захоронення ядерного матеріалу, якщо пошкодження або втручання в експлуатацію такої установки може призвести до значного виділення радіації або значного викиду радіоактивних матеріалів;

«nuclear facility» means a facility (including associated buildings and equipment) in which nuclear material is produced, processed, used, handled, stored or disposed of, if damage to or interference with such facility could lead to the release of significant amounts of radiation or radioactive material;

179.                

ядерна шкода

Nuclear damage

означає:

i)          смерть, будь-яке тілесне ушкодження або будь-яку втрату майна, або будь-які збитки майну, які виникають або є результатом радіоактивних властивостей або комбінації радіоактивних властивостей з токсичними, вибуховими або іншими небезпечними властивостями ядерного палива, або радіоактивних продуктів або відходів на ядерній установці, або ядерного матеріалу, що надходить з ядерної установки, виробленого в ній або спрямованого на ядерну установку;

ii)        будь-яку іншу втрату або шкоду, що виникають таким чином або є результатом цього, якщо це передбачено законом компетентного суду, і в межах, встановлених таким законом; і

iii)      якщо це передбачено законодавством відповідальної за установку держави, смерть, будь-яке тілесне ушкодження або будь-яку втрату майна, або будь-які збитки майну, які виникають або є результатом іншого іонізуючого випромінювання, що випускається будь-яким іншим джерелом випромінювання всередині ядерної установки.

«Nuclear damage» means

(i)        loss of life, any personal injury or any loss of, or damage to, property which arises out of or results from the radioactive properties or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of nuclear fuel or radioactive products or waste in, or of nuclear material coming from, originating in, or sent to, a nuclear installation;

(ii)      any other loss or damage so arising or resulting if and to the extent that the law of the competent court so provides; and

(iii)    if the law of the Installation State so provides, loss of life, any personal injury or any loss of, or damage to, property which arises out of or results from other ionizing radiation emitted by any other source of radiation inside a nuclear installation.

180.                

ядерне паливо

nuclear fuel

означає будь-який матеріал, здатний виробляти енергію шляхом самопідтримувального ланцюгового процесу ядерного ділення;

«Nuclear fuel» means any material which is capable of producing energy by a self-sustaining chain process of nuclear fission.

181.                

ядерний інцидент

Nuclear incident

означає будь-яка подія або серію подій одного й тогож походження, які спричиняють ядерну шкоду;

«Nuclear incident» means any occurrence or series of occurrences having the same origin which causes nuclear damage.

182.                

ядерний матеріал

Nuclear material

означає:

i.          ядерне паливо за виключенням природного урану та збідненого урану, здатне виробляти енергію шляхом самопідтримувального ланцюгового процесу ядерного ділення поза ядерним реактором самостійно або у комбінації з будь-яким іншим матеріалом; і

ii.          радіоактивні продукти або відходи. 

«Nuclear material» means

(i) nuclear fuel, other than natural uranium and depleted uranium, capable of producing energy by a self-sustaining chain process of nuclear fission outside a nuclear reactor, either alone or in combination with some other material; and

(ii) radioactive products or waste.

183.                

ядерний реактор

Nuclear reactor

означає будь-яку споруду, яка містить ядерне паливо, розташоване таким чином, що в ньому може виникнути процес ядерного ділення без додаткового джерела нейтронів.

«Nuclear reactor» means any structure containing nuclear fuel in such an arrangement that a self-sustaining chain process of nuclear fission can occur therein without an additional source of neutrons

«Англо-українській глосарій термінології у сфері використання ядерної енергії» розробило Держатомрегулювання у 2019 році на виконання Плану заходів на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2019 року.

Повну версію можна завантажити на сайті Держатомрегулювання.

Дивіться також Тлумачний словник термінів з ядерної та радіаційної безпеки для громадськості.