ПРОЄКТ INVENTORY

Допомога у боротьбі із незаконним використанням та незаконним обігом радіоактивних матеріалів на сході України

Нагальність

Події на сході України призвели до втрати регуляторного контролю Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) над окремими регіонами Луганської та Донецької областей. Так, перед системою ядерної та радіаційної безпеки постали нові виклики.

У зв’язку із нагальною необхідністю, офіс Інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Південно-Східного регіону було перенесено з Донецька у Запоріжжя. Але разом з тим, не обійшлося й без втрат – було втрачено ІТ-підтримку й апаратні засоби. Та попри екстремальні умови, інспекція продовжила виконувати свої функції та завдання державного регулювання радіаційної безпеки.

Наразі поза межами контролю державного регулятора на сході України лишаються близько 1200 радіонуклідних джерел категорій 1-5, включаючи радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання на двох вугледобувних підприємствах Донбаського регіону, які об’єднують 15 вугільних шахт (142 ДІВ з максимальною активністю окремого ДІВ 2,35 × 1011 Бк); 65 суб’єктів, що використовують джерела іонізуючого випромінювання (у тому числі 8 лікарень, які використовують високоактивні джерела іонізуючого випромінювання I категорії з активністю понад 1000 Кі); Донецький державний міжобласний спецкомбінат ДСП «Об’єднання «Радон».

Слід зазначити, що відповідно до статті 3 ЗУ «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 2 вересня 2014 року тимчасово заборонено для органів і посадових осіб, уповноважених здійснювати державні заходи нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності з метою проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у період та на території АТО. Проте дозволені позапланові перевірки суб’єктів господарювання, які відповідно до критеріїв оцінки ризику, затверджених Кабінетом Міністрів України, віднесені до суб’єктів господарювання з високим рівнем ризику.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1275-р від 02 грудня 2015 року всі населені пункти Донецької та Луганської областей, в яких розміщені суб’єкти господарювання, які використовують джерела випромінювання, були віднесені до території антитерористичної операції.

За інформацією Держатомрегулювання, із середини 2014 року на підприємствах – суб’єктах господарювання у сфері використання ядерної енергії у Східному регіоні (Донецька та Луганська області), що розташовуються на непідконтрольних Україні територіях, не здійснювалися державні контрольні заходи, за винятком двох медичних закладів, які використовують ДІВ І категорії для променевої терапії. Інформація про стан забезпечення радіаційної безпеки при використанні ДІВ надається лише в річних звітах ліцензіатів. А тому, виникла потреба у здійсненні фізичної інвентаризації ДІВ для запобігання радіаційним аваріям, пов’язаним з можливими втратами джерел випромінювання, що використовуються підприємствами на сході України, а також для відновлення повної інформації про них.

Ініціатори та виконавці проєкту

Реалізація проєкту «Inventory» стала можливою завдяки Партнерській угоді між Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки та Українським науково-технологічним центром за підтримки Державного департаменту США і Комісії ядерного регулювання (U.S.NRC).

До місій залучатимуться фахівці ДНТЦ ЯРБ та планується використання вимірювального обладнання ДНТЦ  ЯРБ.

Інвентаризація. Що це?

Інвентаризація у рамках проєкту не є інспекційною перевіркою і не передбачає жодних санкцій для суб’єктів практичної діяльності, що використовують джерела іонізуючого випромінювання. Його метою є проведення переобліку закритих джерел іонізуючого випромінювання, визначення тих, які могли бути втрачені, а також оновлення інформації у Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання.

Інвентаризація охоплює виключно суб’єкти господарської діяльності, що діють у сфері використання ядерної енергії на територіях, що знаходяться під контролем України, і здійснюється в межах позапланових цільових перевірок (далі – перевірки). Такі перевірки можуть бути виконані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 824 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням ядерної та радіаційної безпеки», а саме у зв’язку з подіями, які мають або може мати вплив на безпеку об’єктів, що підлягають державному контролю, і призвести до надзвичайних ситуацій.

Підготовка та етапи реалізації

Діяльність з підготовки та проведення перевірок включає: аналіз наявної інформації про стан ДІВ на ділянках державного нагляду під контролем Південно-Східної інспекції (в експлуатації або на зберіганні), з використанням інформації з річних звітів з радіаційної безпеки, даних Державного регістру ДІВ та іншої інформації; організацію перевірок та оформлення всіх необхідних документів (повідомлення підприємств, розробка планів інспекцій та організаційно-розпорядчих документів тощо); вжиття заходів щодо фізичної інвентаризації джерел випромінювання при проведенні перевірок (перевірка наявності джерел випромінювання на підприємствах та відповідності їх стану, місць зберігання та вимог безпеки документам суб’єкта господарювання та дозвільних документів, а також даних Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання); запис результатів позапланових перевірок з доданими звітами про інвентаризацію; заповнення відповідної інформації в окрему базу даних.

Проєкт «Inventory» включає шість етапів. Станом на сьогодні успішно завершено етап, що передбачав збір інформації, зокрема визначення переліку та типів джерел на обраних для інвентаризації об’єктах, та їх опис, враховуючи умови експлуатації або зберігання, рівень потенційної небезпеки. Також фахівцями відділу аварійної готовності та радіаційного моніторингу ДНТЦ ЯРБ проведено усі необхідні заходи для планування майбутніх перевірок: окреслено процедури для кожного типу джерела, включаючи вимірювання чи інші методи ідентифікації джерела (зважаючи на специфіку об’єкта), розроблено узагальнений план перевірок. Для реалізації проєкту придбано необхідне вимірювальне обладнання та багаторазові засоби індивідуального захисту. Це, зокрема, металошукач, рації, індивідуальні дозиметри тощо.

Аналіз інформації здійснювався на основі даних Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання  та Південно-східної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки.

Через широкий спектр технологічних процесів підприємств, де використовуються джерела іонізуючого випромінювання, збір описової частини є надзвичайно важливим. Проаналізувавши надану інформацію щодо закритих джерел іонізуючого випромінювання, а саме: тип радіонукліда, його активність, тип блока джерела, фахівці визначилися із технологічними процесами, у яких ці джерела задіяні на підприємствах. Це дало змогу розробити методику проведення інвентаризації різних джерел із розумінням того, в якому обладнанні та яким чином вони розміщені, чи є до них фізичний доступ.

Залежно від можливості доступу до ДІВ проводитимуться два види інспекцій: типова 1 – коли є доступ (повний або обмежений) до ДІВ, типова 2 – в  разі, коли доступ до ДІВ фактично відсутній.

У разі виявлення підозрілого матеріалу/об’єкта у незаконному обігу будуть запроваджені заходи відповідно до Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії.

Усі дані, отримані в ході перевірок, вноситимуться у інформаційну систему «Інвентаризація джерел іонізуючого випромінювання» на основі програмного забезпечення автоматизованої системи «Реєстр» Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання з урахуванням поточних реалій обліку та їх аналізу.

Сам проєкт «Inventory» стартував 15 жовтня 2019 року. Його розраховано реалізувати впродовж 2,5 років.

Підготовка персоналу для здійснення інвентаризації закритих ДІВ

Ще одним важливим етапом в рамках проєкту є етап підготовки персоналу, який включає проходження фахівцями навчального курсу «Розвиток практичних навичок проведення інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання в реальних умовах використання ДІВ».

Навчальна програма розділена на чотири модулі, які містять як теоретичні, так і практичні заняття, зокрема, з таких питань: типи закритих ДІВ та їх застосування у промислових та медичних цілях, кращі світові практики проведення інвентаризації та вимірювань, радіаційна безпека, особистий захист працівників, методи та засоби дезактивації ЗІЗ та обладнання, види транспортних контейнерів та визначення необхідного захисту для ДІВ, методика фізичної інвентаризації тощо.

Усі отримані у ході навчального курсу знання та навики будуть відпрацьовуватись за узгодженим сценарієм у польових умовах.

Програма підготовки фахівців до інвентаризації була індивідуально розроблена та адаптована під конкретні умови, включаючи потреби учасників проєкту. За проведення навчального курсу відповідатиме організація, відібрана за конкурсом. За умовами, вона повинна мати достатній досвід в експертизі ліцензійних документів та регулюючих вимог, а також в навчанні та наданні дослідницьких послуг як для Уряду США, так і для ядерних регуляторів інших країн.

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Тренінг проєкту Inventory щодо поводження…
Державний науково-технічний центр…